Μάνθος Ματθαιΐδης, Co-Director, Qmetric – HR & Career Services


FH-Prof. Dipl. – Ing. Dr Sabine Hanusch, FH JOANNEUM, Kapfenberg, Austria


Δημήτριος Τζίκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ELVIAL


Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. – Brno University of Technology


Γεώργιος Σαββόπουλος, Marine Works Lead Structural Engineer, ARCHIRODON NV


Εμμανουήλ Φωστέρης, Project Engineering Manager, ARCHIRODON NV


Κωνσταντίνος Λιάπης, Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Ελευθέριος Θαλασσινός, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά


Στέφανος Σπυριούνης, Customer Solution Manager, University Alliances Manager, SAP Hellas