Ανακοινώνεται η έναρξη του Β’ κύκλου αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24.

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 10-09-2023.


Online αίτηση

Οδός / αριθμός
Πόλη
Ταχ. κώδικας
Χώρα
Οι πρωτότυπες συστατικές επιστολές θα πρέπει να προσκομιστούν την ημέρα της συνέντευξης.

Αντίγραφα Πτυχίων *

Παρακαλώ ανεβάστε 1 έως 4 αρχεία (pdf, jpg - μέγιστο μέγεθος 2ΜΒ/αρχείο).
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία σας, ανεβάστε την Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα είστε πτυχιούχος πριν την έναρξη του Προγράμματος.
Σε περίπτωση που είστε πτυχιούχος από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, ανεβάστε και το Πιστοποιητικό Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων - πιστοποιητικά κ.ά.

Αναλυτικός κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.). Παρακαλώ ανεβάστε έως 4 αρχεία (pdf, jpg - μέγιστο μέγεθος 2ΜΒ/αρχείο).

Αποδεικτικά ξένων γλωσσών

Παρακαλώ ανεβάστε έως 4 αρχεία (pdf, jpg - μέγιστο μέγεθος 2ΜΒ/αρχείο).

Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Παρακαλώ ανεβάστε έως 4 αρχεία (pdf, jpg - μέγιστο μέγεθος 2ΜΒ/αρχείο).
=

Προσοχή

Μετά την υποβολή, βεβαιωθείτε ότι λάβατε το μήνυμα "Η αίτηση σας έχει αποσταλεί". Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση δεν έχει αποσταλεί και θα πρέπει να μειώσετε τον όγκο των συνημμένων αρχείων σας.