Όσοι εισακτέοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη – Executive MBA», πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, την Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β’/10-08-2018) καθώς και την Υπουργική Απόφαση 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/ τ.Β’/08.07.2021), εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση απαλλαγής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από την 15η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 15η Οκτωβρίου 2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση (pdf)

Αίτηση – Υ.Δ. (doc)

ΦΕΚ 3387/τ.Β’/10-08-2018 (pdf)

ΦΕΚ 2988/τ.Β’/08-07-2021 (pdf)