Το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» δεσμεύεται να καθιστά τον επίσημό του ιστότοπο mba.mst.ihu.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)», που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Οι οδηγίες προσβασιμότητας για περιεχόμενο που διατίθεται στον παγκόσμιο ιστό (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG) ορίζουν προδιαγραφές για τους σχεδιαστές ιστότοπων με στόχο τη γενική βελτίωση της προσβασιμότητας. Ορίζονται τρία επίπεδα συμμόρφωσης: Το επίπεδο Α, το επίπεδο ΑΑ και το επίπεδο ΑΑΑ. Στόχος είναι ο ιστότοπος του ΠΜΣ eΜΒΑ να έχει ένα ικανοποιητικό βαθμό συμμόρφωσης με το WCAG 2.1, Επίπεδο ΑΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι πλήρως εναρμονισμένα με το συγκεκριμένο επίπεδο συμμόρφωσης.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 01/01/2023. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου και της εφαρμογής προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.1 (Level AA) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των εργαλείων ελέγχου W3C HTML validator και Web accessibility evaluation tool.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που λείπουν, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη Γραμματεία του Προγράμματος, mba@mba.mst.ihu.gr.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η Γραμματεία του Προγράμματος απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (www.synigoros.gr).

Ενεργοποίηση του Μενού προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστότοπου mba.mst.ihu.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Μέσω του ειδικού αυτού μενού επιτρέπεται η κατά βούληση προσαρμογή χαρακτηριστικών προβολής από τους τελικούς χρήστες.

Μέσω της τεχνικής υποστήριξης της παρούσας ιστοσελίδας βελτιώνεται συνεχώς η προσβασιμότητα, πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν. Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά το mba.mst.ihu.gr με τα εργαλεία ελέγχου προσβασιμότητας για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα.