Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 14: 5 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.), 5 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 30 Π.Μ., και 4 υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής στο τρίτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 18 Π.Μ.. Επίσης, στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 12 Π.Μ. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα 90 Π.Μ.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y101 Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership – Business Ethics) 6
2 Y102 Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (Business Economics – Entrepreneurship) 6
3 Y103 Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Financial Accounting for Managers) 6
4 Y104 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management) 6
5 Y105 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making) 6
Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y106 Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) 6
2 Y107 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 6
3 Y108 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management – Organizational Behavior) 6
4 Y109 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems) 6
5 Y110 Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management) 6
Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 4 μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών 18
2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 12
Σύνολο 30

Κατάλογος μαθημάτων Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 ΕΥ201 Διαχείριση Αλλαγών (Change Management) 4.5
2 ΕΥ202 Διαχείριση Έργων (Project Management) 4.5
3 ΕΥ203 Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης (Innovation Management in a Globalized Environment) 4.5
4 ΕΥ204 Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) 4.5
5 ΕΥ205 Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Research) 4.5
6 ΕΥ206 Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με Χρήση Η/Υ (Financial Modeling with the Use of Computers) 4.5
7 ΕΥ207 Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) 4.5
8 ΕΥ208 Δημόσιο Μάνατζμεντ (Public Sector Management) 4.5
9 ΕΥ209 E-Business – Ψηφιακό Μάρκετινγκ (E-Business – Digital Marketing) 4.5

Σημείωση: Προϋπόθεση για τη διδασκαλία ενός προαιρετικού μαθήματος είναι η δήλωση παρακολούθησης του, στην αρχή του 2ου εξαμήνου, τουλάχιστον από 10 φοιτητές.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y101 Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership – Business Ethics) 6
2 Y102 Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (Business Economics – Entrepreneurship) 6
3 Y103 Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Financial Accounting for Managers) 6

Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y106 Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) 6
2 Y107 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 6
3 Y108 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management – Organizational Behavior) 6

Γ’ Εξάμηνο

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 2 μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών 9
2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 6

Δ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y104 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management) 6
2 Y105 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making) 6

Ε’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y109 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems) 6
2 Y110 Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management) 6

ΣΤ’ Εξάμηνο

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 2 μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών 9
2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 6

Σημείωση: Προϋπόθεση για τη διδασκαλία ενός προαιρετικού μαθήματος είναι η δήλωση παρακολούθησης του, στην αρχή του 2ου εξαμήνου, τουλάχιστον από 10 φοιτητές.

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.