Βασικό στόχο της νέας τροποποίησης του προγράμματος σπουδών (ΦΕΚ 1833/06-05-2021, τ. Β’) αποτελεί η προσπάθεια ανανέωσης του με νέα γνωστικά αντικείμενα, που είναι απαραίτητα στα στελέχη του 21ου αιώνα, καθώς και της δομής του ή οποία βασίστηκε στη λογική των τριών εξαμήνων, όπου:

  • Tο Α’ εξάμηνο δίνει βάρος σε γνωστικά αντικείμενα που αναπτύσσουν βασικές γνώσεις και ικανότητες διοίκησης σε επίπεδο λειτουργιών (Διευθύνσεων – Τμημάτων),
  • Tο Β’ εξάμηνο δίνει βάρος σε γνωστικά αντικείμενα που αναπτύσσουν βασικές γνώσεις και ικανότητες διοίκησης σε στρατηγικό επίπεδο με στόχο την βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των οργανισμών και
  • To Γ’ εξάμηνο, με τη μορφή workshops και business games, βοηθάει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν την διαδικασία και την λογική «σύνθεσης» των γνώσεων που έχουν αποκτήσει κατά την διάρκεια των δύο προηγουμένων εξαμήνων με στόχο την πετυχημένη λήψη ολοκληρωμένων στρατηγικών αποφάσεων.

Λογική του Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δεκαοκτώ, εννέα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο και εννέα στο δεύτερο, που αντιστοιχούν σε τριάντα ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) στο κάθε εξάμηνο. Επίσης, στο τρίτο εξάμηνο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τρία υποχρεωτικά Εργαστήρια «Ολοκληρωμένης Λήψης Αποφάσεων» (Integrated Decision Making Workshops), που αντιστοιχούν σε τρεις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), και να συγγράψουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Εργασία), η οποία αντιστοιχεί σε είκοσι επτά ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y101 Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) 3
2 Y102 Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Fundamentals of Financial Management) 3
3 Y103 Ποσοτικές Μέθοδοι για Στελέχη Επιχειρήσεων (Quantitative Methods for Managers) 6
4 Y104 Αρχές Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship) 3
5 Y105 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Business Planning) 3
6 Y106 Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων (Managerial Economics) 3
7 Y107 Διαχείριση Ατόμων και Οργανισμών (Managing Individuals and Organizations) 3
8 Y108 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management) 3
9 Y109 Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management) 3
Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y110 Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) – Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Strategic Corporate Social Responsibility) 6
2 Y111 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management) 3
3 Y112 Διοίκηση Αλλαγής (Change Management) 3
4 Y113 Διοίκηση Καινοτομίας (Innovation Management) 3
5 Y114 Νεοσύστατες Επιχειρήσεις και Σχεδιαστική Σκέψη (New Ventures & Design Thinking) 3
6 Y115 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing) 3
7 Y116 Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) 3
8 Y117 Διαπραγματεύσεις (Negotiations) 3
9 Y118 Διοίκηση Έργων (Project Management) 3
Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Α/Α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Τρία (3) Εργαστήρια «Ολοκληρωμένης Λήψης Αποφάσεων» (3 Integrated Decision Making Workshops) 3
2 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 27
Σύνολο 30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y101 Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) 3
2 Y102 Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Fundamentals of Financial Management) 3
3 Y103 Ποσοτικές Μέθοδοι για Στελέχη Επιχειρήσεων (Quantitative Methods for Managers) 6
4 Y104 Αρχές Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship) 3
Σύνολο 15

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y110 Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) – Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Strategic Corporate Social Responsibility) 6
2 Y111 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management) 3
3 Y112 Διοίκηση Αλλαγής (Change Management) 3
4 Y113 Διοίκηση Καινοτομίας (Innovation Management) 3
Σύνολο 15

Γ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Α/Α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Τρία (3) Εργαστήρια «Ολοκληρωμένης Λήψης Αποφάσεων» (3 Integrated Decision Making Workshops) 3
Σύνολο 3

Δ’ Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού

 

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y105 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Business Planning) 3
2 Y106 Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων (Managerial Economics) 3
3 Y107 Διαχείριση Ατόμων και Οργανισμών (Managing Individuals and Organizations) 3
4 Y108 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management) 3
5 Y109 Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management) 3
Σύνολο 15

Ε’ Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Y114 Νεοσύστατες Επιχειρήσεις και Σχεδιαστική Σκέψη (New Ventures & Design Thinking) 3
2 Y115 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing) 3
3 Y116 Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) 3
4 Y117 Διαπραγματεύσεις (Negotiations) 3
5 Y118 Διοίκηση Έργων (Project Management) 3
Σύνολο 15

ΣΤ’ Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 27
Σύνολο 27