Το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη» εφαρμόζει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του Δ.Π.Θ. και τον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.