Το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη» εφαρμόζει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΔΙΠΑΕ (απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης αριθμ. 15/14-04-2021) και τον Κανονισμό Εφαρμογής και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. (απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης αριθμ. 15/14-04-2021).

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.