Ο καθιερωμένος τύπος παράδοσης όλων των μαθημάτων είναι εκπαίδευση με τη μορφή ανοιχτής διάλεξης σε ακροατήριο αμφιθεάτρου ή αίθουσας, η οποία ακολουθείται από ή συνδυάζεται με καθοδηγούμενη συζήτηση σεμιναριακού ή μη τύπου, καθώς και ασκήσεις που αποσκοπούν στην κριτική επεξεργασία του περιεχομένου της ύλης, την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προετοιμασία του μαθήματος, την περαιτέρω διερεύνηση σχετικής μελέτης περίπτωσης, καθώς και ζητημάτων ή ερωτημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, την ενθάρρυνση ενός κριτικού ακαδημαϊκού διαλόγου με διαρκή και έντονη ενθάρρυνση της καθολικής φοιτητικής συμμετοχής, την εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική μεθοδολογία κ.λπ.

Η συμμετοχική διαδικασία ενισχύεται μέσω της επεξεργασίας μαθησιακού υλικού, το οποίο είναι εκ των προτέρων διαθέσιμο στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class), ώστε η μαθησιακή διαδικασία να ενισχύεται από την κριτική επεξεργασία και συζήτηση του υλικού στην τάξη, προωθώντας τη συνεργατικότητα και την αυτονομία. Η συμμετοχική διαδικασία ενισχύεται επίσης, με την ανάθεση σύντομων φοιτητικών παρουσιάσεων υλικού σχετικού με το μάθημα και ορισμένες φορές με την επιτόπια επίσκεψη σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Η εφαρμογή των θεωριών στην πράξη αποτελεί παράγοντα κλειδί για το πρόγραμμα. Οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) και οι λύσεις πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, αποτελούν κεντρικό άξονα στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης.

Επιπλέον, η συμμετοχή σημαντικών στελεχών επιχειρήσεων με τη μορφή διαλέξεων και συζητήσεων, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των δυναμικών του, όπως επίσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων. Άλλες τεχνικές όπως τα επιχειρηματικά παιχνίδια (business games) και οι προβολές οπτικοακουστικού υλικού επίσης υποστηρίζουν την εξοικείωση των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή των αρχών της διοίκησης.

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγματοποιείται με την χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα μέσα ποσοστά επιτυχίας στις αξιολογήσεις των μαθημάτων (εξετάσεις και/ή εργασίες), των τελευταίων πέντε ετών, κυμαίνονται περίπου στο 85%.