Διοικητική Λογιστική (Management Accounting)

Εξάμηνο: Α’ | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το μάθημα περιλαμβάνει: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων με αριθμοδείκτες, ανάλυση και λήψη αποφάσεων με βάση τη σχέση κόστους – όγκου πωλήσεων – κερδών (ανάλυση νεκρού σημείου), κοστολόγηση κατ’ έργο, κοστολόγηση κατά φάση, κοστολόγηση με βάση το μεταβλητό κόστος, κοστολόγηση με βάση τις ενέργειες (ABC costing), προϋπολογιστικός έλεγχος, πρότυπο κόστος – αποκλίσεις, μέτρηση συνολικής επίδοσης επιχειρήσεων – πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας.

Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Fundamentals of Financial)

Εξάμηνο: Α’ | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για την επαγγελματική τους αναβάθμιση.

Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές λειτουργίες και προϊόντα του χρηματοδοτικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος, του κόστους κεφαλαίου και στους προσδιοριστικούς παράγοντες των επιτοκίων. Συγχρόνως γίνεται αναλυτική εφαρμογή των εννοιών αυτών στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και στην τιμολόγηση χρεογράφων, ομολογιών και μετοχών. Εξετάζονται θέματα που αφορούν το κόστος κεφαλαίου, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τη μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στις νέες εξελίξεις της χρηματοοικονομικής έρευνας και η εφαρμογή τους σε πρακτικές περιπτώσεις.

Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος: Το Χρηματοδοτικό Σύστημα, Προσδιοριστικοί Παράγοντες Επιτοκίων, Χρονική Αξία του Χρήματος, Η Έννοια της Μελλοντικής και της Παρούσας Αξίας, Ανάλυση δεικτών, Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, Το Κόστος Κεφαλαίου της Επιχείρησης, Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου (NPV, IRR), Κίνδυνος & Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου, Ανάλυση της Μόχλευσης και Κεφαλαιακή Διάρθρωση των Επιχειρήσεων, Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μερισματική Πολιτική.

Ποσοτικές Μέθοδοι για Στελέχη Επιχειρήσεων (Quantitative Methods for Managers)

Εξάμηνο: Α’ | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή των κατάλληλων ποσοτικών μεθόδων στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν, η έννοια της απόφασης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις και οι ποσοτικές τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, η ανάπτυξη και η επίλυση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διατυπώνουν σχετικά επιχειρησιακά προβλήματα με έναν λογικό τρόπο και να γνωρίζουν πότε και πώς να εφαρμόζουν κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αρχές Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship)

Εξάμηνο: Α’ | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την σύγχρονη πραγματικότητα του επιχειρείν ακολουθώντας τον κύκλο ζωής ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος από την ιδέα προς τον υλοποίηση.

Το μάθημα θα παρουσιάσει στους φοιτητές μια ουσιαστική εικόνα των βέλτιστων πρακτικών και κινδύνων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία μιας νέας επιχείρησης στη σύγχρονη εποχή. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα εκτιμήσουν τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και θα κατανοήσουν τους παράγοντες που συνάδουν με την επιτυχία του επιχειρείν, σε νεοϊδρυθείσες ή υφιστάμενες οικονομικές μονάδες με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Business Planning)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα παρουσιάζει το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο οργάνωσης, τεκμηρίωσης, συντονισμού και αξιολόγησης ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδιασμού ίδρυσης ή επέκτασης μικρών επιχειρήσεων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Παρέχει στους φοιτητές μια ουσιαστική εικόνα των κινδύνων και εμποδίων που αντιμετωπίζει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας και των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός λειτουργικά βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. Με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου οι φοιτητές θα διερευνήσουν ένα σύνολο από μέσα δημιουργίας, οργάνωσης και χρηματοδότησης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων (Managerial Economics)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει σε μια πολυδιάστατη διασύνδεση της Οικονομικής Επιστήμης με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων μέσα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να μπορούν να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν επιχειρηματικές αποφάσεις με τη βοήθεια οικονομικών μοντέλων, μεθόδων και εργαλείων.

Ο κόσμος των επιχειρήσεων χρειάζεται στελέχη που χαρακτηρίζονται από ευελιξία, που κατανοούν τις βασικές αρχές των επιχειρήσεων, που μπορούν να σκεφτούν με διαφορετικούς τρόπους και μπορούν να ανταποκριθούν θετικά στις αλλαγές. Η κατανόηση της Οικονομικής Επιστήμης θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση και γενικότερα στην πληρέστερη αντίληψη των δυνατοτήτων και των ορίων των οικονομικών μεθοδολογιών και πως αυτές μπορούν να επηρεάσουν την επιχειρηματική συμπεριφορά.

Διαχείριση Ατόμων και Οργανισμών (Managing Individuals and Organizations)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τους παράγοντες που επιδρούν στον τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων στην εργασία και αντίστοιχα στην ατομική, ομαδική και οργανωσιακή απόδοση.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανθρώπινη διάσταση της διοικητικής επιστήμης μελετώντας τα βασικά θέματα της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς που είναι σημαντικά για την κατανόηση και τη διαχείριση των στάσεων και των συμπεριφορών των ανθρώπων, ως ατόμων και ομάδων μέσα στους οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες καλούνται να στοχαστούν την θεωρία σε σχέση με την πράξη ώστε να κατανοήσουν τόσο τη δική τους εργασιακή συμπεριφορά όσο και των ατόμων που συνεργάζονται ή διοικούν, με βασικό στόχο να μπορούν να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες πρακτικές για να πετύχουν θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα.

Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές (α) μια αναλυτική αντίληψη σχετικά με το ρόλο του Μάρκετινγκ στην στρατηγική και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, και (β) σχετική εμπειρία στο πως οι βασικές έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ προσαρμόζονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης ώστε να αναπτυχθεί ο δεσμός μεταξύ πελατών και επιχείρησης και πως η γνώση των απαραίτητων εργαλείων, λειτουργιών και πλαισίων διαμόρφωσης στρατηγικής ανάπτυξης του μίγματος μάρκετινγκ.

Οι φοιτητές θα βελτιώσουν τις ικανότητες τους να λαμβάνουν αποφάσεις Μάρκετινγκ συμπεριλαμβανόμενης της αξιολόγησης των ευκαιριών Μάρκετινγκ και της ανάπτυξης στρατηγικών.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 5 βασικές ενότητες:

 1. Περιβάλλον και λειτουργίες του Μάρκετινγκ
 2. Δημιουργία και διαχείριση Μίγματος Μάρκετινγκ
 3. Τοποθέτηση και branding
 4. Σχεδιασμός στρατηγικής Μάρκετινγκ και
 5. Νέες Τάσεις και προκλήσεις στο Μάρκετινγκ και στις επιχειρήσεις.

Το μάθημα θα οργανωθεί με βάση την φιλοσοφία του Μάρκετινγκ με εφαρμογή στις επιχειρήσεις και με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές.

Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Επιλογής | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις έννοιες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές στον τομέα της Διαχείρισης Λειτουργιών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα βασικά εργαλεία με τα οποία οι διάφοροι οργανισμοί παράγουν τα προϊόντα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Το μάθημα παρέχει βασικές θεωρητικές αρχές, αλλά και κανόνες της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής, για την υποστήριξη της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, ώστε κάθε επιχείρηση να είναι αποτελεσματική σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις της. Αναλύονται μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα για θέματα που καθορίζουν τις αποφάσεις της διαχείρισης λειτουργιών, όπως Συστήματα Προβλέψεων, Έλεγχος Αποθεμάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Λιτή Παραγωγή, Θέματα Χρονοπρογραμματισμού και Επιλογής Τοποθεσίας.

Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) – Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Strategic Corporate Social Responsibility)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες: (α) Στρατηγική Διοίκηση και (β) Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Σκοπός της ενότητας της Στρατηγικής Διοίκησης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στρατηγικής ανάλυσης και σύνθεσης, ώστε να είναι σε θέση να προχωρούν αυτοδύναμα στην εκπόνηση στρατηγικών αναλύσεων που θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της αγοράς των εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, σκοπός της ενότητας της Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έννοια της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), καθώς και με τα σημαντικότερα σχετικά εργαλεία που αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις σήμερα.

Στρατηγική Διοίκηση: Η συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος αναλύει μια πληθώρα θεωριών και προσεγγίσεων στη στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και εισάγει τους φοιτητές στα κύρια εργαλεία στρατηγικής αξιολόγησης, ανάλυσης και λήψης αποφάσεων. Σε γενικές γραμμές, εξετάζεται πώς ένας οργανισμός μπορεί να αναπτύξει τους κατάλληλους στρατηγικούς πόρους για να τοποθετηθεί καλύτερα στο εξωτερικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, αποκτώντας διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Αρχικά, επιχειρείται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της έννοιας της ΕΚΕ, εξετάζοντας την εξέλιξη της Εταιρικής Υπευθυνότητας, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Βιωσιμότητας, της Stakeholder Theory, των δεικτών ESG-Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση. Δίνεται έμφαση στα επιχειρηματικά οφέλη που συνοδεύουν τη στρατηγική εφαρμογή της ΕΚΕ και αξιοποιούνται πετυχημένες μελέτες περίπτωσης ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρεται στα σύγχρονα, επιχειρηματικά εργαλεία Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Μέσω ασκήσεων και διαλόγου, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία σχεδιασμού και δημιουργίας Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας των Global Reporting Initiative (GRI) Standards καθώς και η πρακτική εφαρμογή διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholder engagement).

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές και τεχνικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ).

Το μάθημα προσφέρει ολοκληρωμένη μικρογραφία του σώματος γνώσης στο πεδίο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καλύπτοντας με συνοπτικό τρόπο τις σύγχρονες εξελίξεις, λειτουργίες, πολιτικές και εργαλεία της ΔΑΔ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων στον «πραγματικό κόσμο» καθώς και στην έννοια της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες δεν αναμένεται να γίνουν επαγγελματίες ειδικοί ανθρώπινου δυναμικού ωστόσο θα μάθουν πολλά σε σχέση με αυτούς τους ρόλους.

Διοίκηση Αλλαγής (Change Management)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα αναλυτικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι φοιτητές θα μπορούν να υλοποιούν προγράμματα αναδιάρθρωσης και δραστικής οργανωσιακής αλλαγής.

Το μάθημα αναλύει τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να ανασχεδιάσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της. Εισάγει του φοιτητές στους διαφορετικούς τύπους αλλαγής στον επιχειρηματικό κόσμο, συζητώντας τις σημαντικότερες προσεγγίσεις και στρατηγικές στη διοίκηση αλλαγών όπως επίσης και τις διαδικασίες για την επιτυχημένη εφαρμογή και καθιέρωση τους στους οργανισμούς. Επιπλέον δίνεται έμφαση στα προβλήματα και διλήμματα που αντιμετωπίζει κάποιο στέλεχος που διαχειρίζεται την αλλαγή μέσα στην επιχείρηση.

Διοίκηση Καινοτομίας (Innovation Management)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της καινοτομίας και της δημιουργικότητας ως παράγοντες βιώσιμης επιτυχίας για τις επιχειρήσεις, στο περιεχόμενο μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Η εφαρμογή μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής ειδικά σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον εξαρτάται από την ικανότητα των Οργανισμών να αναπτύξουν μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν πως το μεταβαλλόμενο περιβάλλον επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων και πως οι Οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό, να μάθουν και να καινοτομήσουν για να αποκτήσουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος: Η φύση της καινοτομίας (Εισαγωγή στις βασικές αρχές της καινοτομίας, Πηγές καινοτομίας, Είδη καινοτομίας). Εκκίνηση καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Model Generation, Λιτή Επιχειρηματική Εκκίνηση), Διαχείριση Καινοτομίας (Χρηματοδότηση Καινοτομίας, Χαρακτηριστικά καινοτόμων οργανισμών, Προστασία Καινοτομίας).

Νεοσύστατες Επιχειρήσεις και Σχεδιαστική Σκέψη (New Ventures & Design Thinking)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικών αλλά και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων (soft and hard skills) χρήσιμων για να μπορέσουν κατανοήσουν σε βάθος τον πλήρη κύκλο ζωής μιας νεοφυούς εταιρίας (startup) ή οποιουδήποτε εταιρικού σχήματος (venture) και να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να αρχίσουν την δική τους εταιρεία (entrepreneurship). Επίσης να έρθουν σε επαφή με την μεθοδολογία του design thinking .

Η ύλη του μαθήματος εισάγει τον φοιτητή σε όλες τις βασικές έννοιες της Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship) και τον πολυδιάστατο κύκλο ζωής μιας εταιρίας. Η Θεωρία καλύπτει όλες τις γνωστικές περιοχές μιας startup, δημιουργία business plan (BMC, Operating models, value engineering, P&L, ανάλυση ανταγωνισμού, μοντέλα εσόδων, κλπ) διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα, διαδικασία χρηματοδότησης (fund raising, pitch), μεθοδολογίες μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνολογική στρατηγική, δημιουργία προϊόντων (product management), φιλοσοφία Agile, καθώς και την μεθοδολογία του Design Thinking, επάνω στην οποία θα γίνει και ειδικό workshop σε πραγματικό industrial challenge. Επίσης, θα παρουσιαστούν ειδικά κεφάλαια τα οποία θεωρούνται βάση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, όπως Ψηφιακός μετασχηματισμός (platform economy, digitization, κλπ), ανάλυση καταναλωτή, e-commerce και διαχείριση δεδομένων.

Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει στο να παρέχει στους φοιτητές μία πλήρη κατανόηση του ρόλου του Μάρκετινγκ στη σύγχρονη στρατηγική. Το μάθημα θα τονίσει τη σημασία του προσανατολισμού στην αγορά της διάγνωσης των ευκαιριών Μάρκετινγκ και της δημιουργίας επωνυμιών και αξίας. Επίσης θα τονιστεί ο ρόλος και η εφαρμογή των μεταβλητών του μίγματος Μάρκετινγκ κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στις προκλήσεις του Μάρκετινγκ τον 21ο αιώνα. Στόχος είναι η εμπλοκή των φοιτητών με τη στρατηγική Μάρκετινγκ σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Έτσι το μάθημα ξεκινά με τη κριτική ανάλυση των θεωριών Μάρκετινγκ και την ανάλυση παραδειγμάτων με στόχο τη βελτίωση της στρατηγικής σκέψης και των δεξιοτήτων των φοιτητών.

Οι θεματικές του μαθήματος περιλαμβάνουν 6 κύριες ενότητες.

 1. Μάρκετινγκ ως στρατηγική. Κατανόηση του περιβάλλοντος.
 2. Εσωτερική και εξωτερική ανάλυση.
 3. Σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ.
 4. Αναγνώριση και αξιολόγηση ευκαιριών στην αγορά.
 5. Υπηρεσίες και καινοτομία.
 6. Διαχείριση του μίγματος Μάρκετινγκ σε σχέση με τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει μια λεπτομερή, εφαρμοσμένη προοπτική της θεωρίας και της πρακτικής του παραδοσιακού και ψηφιακού μάρκετινγκ στη νέα απαιτητική και ανταγωνιστική εποχή. Ο βασικότερος στόχος του είναι να αντιληφθούν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές τη σπουδαιότητα του ψηφιακού μάρκετινγκ στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Το μάθημα διερευνά το τεχνολογικό περιβάλλον, τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και καταναλωτών, και συνεχίζει με την έρευνα αγοράς και τη διαχείριση της πληροφορίας. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι τύποι (search engine optimization, content marketing, pay per click marketing, e-mail marketing, affiliate marketing, κ.ά.) του ψηφιακού μάρκετινγκ, η ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ, τα βασικότερα κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ και η online διαφήμιση. Έμφαση δίνεται στην επιχειρηματική ευφυία και την αναλυτική. Τέλος παρουσιάζονται τρόποι μέτρησης των προσπαθειών του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος: Το ψηφιακό Περιβάλλον και το μάρκετινγκ, Συμπεριφορά καταναλωτή στη ψηφιακή εποχή, Έρευνα αγοράς και διαχείριση πληροφοριών, Στρατηγικός προγραμματισμός ψηφιακού μάρκετινγκ, Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα & ψηφιακό μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό εμπόριο. Προϊόντα, υπηρεσίες, περιεχόμενο / e-Shopping, Δημιουργία εσόδων και τιμολόγηση στο διαδίκτυο, Δίκτυα συνεργατών, Πολυ-καναλική προσέγγιση & πωλήσεις, Επικοινωνία-προβολή στο ψηφιακό περιβάλλον, Μέτρηση αποτελεσματικότητας ηλεκτρονικού επιχειρείν & μάρκετινγκ. Έμφαση δίνεται στο online μάρκετινγκ, στη βελτιστοποίηση μέσω των μηχανών αναζήτησης, στο μάρκετινγκ περιεχομένου, στην πληρωμένη online διαφήμιση, στην επιχειρηματική ευφυΐα και στις στρατηγικές διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες στην εποχή των μεγάλων δεδομένων και της ψηφιακής διαφήμισης.

Διαπραγματεύσεις (Negotiations)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές α) Βασικών γνώσεων στο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και β) Ήπιων δεξιοτήτων που θα φανούν χρήσιμες στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Η ύλη του μαθήματος εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της λήψης αποφάσεων και των διαπραγματεύσεων. Μέσω προσομοιώσεων, καθίσταται σαφής η διάκριση διανεμητικής και ενοποιητικής διαπραγμάτευσης. Στη βάση των τεσσάρων επιπέδων ερμηνείας της κοινωνικής ψυχολογίας (ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό – διομαδικό, πολιτισμικό – ιδεολογικό), αναλύονται οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην έκβαση μιας διαπραγμάτευσης, από την προσωπικότητα και τις ατομικές μεροληψίες, μέχρι τη συμμετοχή σε ομάδες και τις πολιτισμικές διαφορές.

Διοίκηση Έργων (Project Management)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 3

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσιμων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προοπτικών, στα πλαίσια της μετεξέλιξης της διοίκησης και διαχείρισης έργων σε ένα διακριτό επάγγελμα.

Η ύλη του μαθήματος εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του έργου και της διοίκησης των έργων, ενώ αναπτύσσονται οι πέντε βασικές ομάδες διαδικασιών, σύμφωνα με τον πλέον διαδεδομένο οδηγό PMBOK (Project Management Body Of Knowledge, 5th Edition). Οι ομάδες διαδικασιών που αναπτύσσονται αφορούν την Έναρξη (Initiating), τον Σχεδιασμό (Planning), την Εκτέλεση (Executing), την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο (Monitoring and Controlling) και τέλος το Κλείσιμο (Closing) του έργου. Παράλληλα, γίνεται εκτενής περιγραφή των Εισερχόμενων (Inputs), των Εργαλείων και των Τεχνικών (Tools and Techniques) και των Παραδοτέων (Outputs) κάθε διαδικασίας.

Επιχειρηματικό Παίγνιο Διοίκησης Αλλαγής (Change Management Business Game)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 1

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να παρέχει μια βιωματική μαθησιακή δραστηριότητα, συμπληρώνοντας εμπειρικά τα μαθήματα της Διοίκησης Αλλαγής, της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, και της Διαχείρισης Ατόμων και Οργανισμών.

Αντικείμενο μελέτης αποτελεί μια εταιρεία – ηγέτης στον τομέα της καινοτομίας του κλάδου των Video Games, η οποία αποτυγχάνει διαρκώς να εισάγει εγκαίρως τα νέα της προϊόντα στην αγορά. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους: α) Στελέχη και β) Σύμβουλοι, οι οποίοι διαχωρίζονται σε 3 ομάδες. Η κάθε ομάδα συμβούλων έχει την ευκαιρία να συλλέξει διαφορετικά δεδομένα από τα στελέχη μέσω συνεντεύξεων. Έπειτα θα πρέπει να δημιουργήσουν μια παρουσίαση με συγκεκριμένες προτάσεις για οργανωσιακές αλλαγές αλλά και για τη διαχείριση αυτών.

Ολιστικό case study

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 1

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία, μέσα από την επίλυση ενός πραγματικού επιχειρηματικού προβλήματος, κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνει εμπειρικά πολλά από τα μαθήματα του μεταπτυχιακού. Οι μελέτες περίπτωσης απαιτούν γνώσεις από διάφορα μαθήματα, όπως Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Στρατηγική Διοίκηση – Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ ορισμένες άλλες μελέτες περίπτωσης ενδέχεται να σχετίζονται και με πιο εξειδικευμένα αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος, όπως Διοικητική Λογιστική και Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Αντικείμενο μελέτης αποτελεί μια μεγάλη πολυεθνική εταιρία, η οποία συνεργάζεται με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, παρέχοντας μια δική της μελέτη περίπτωσης. Πρόκειται για μια διαγωνιστική διαδικασία, η οποία διαθέτει συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό. Οι φοιτητές εργάζονται σε ομάδες. Λαμβάνουν μια μελέτη περίπτωσης, και έχουν στη διάθεση τους έξι (6) ώρες για να την επιλύσουν. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πηγή πληροφοριών επιθυμούν. Η μελέτη περίπτωσης βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και απαιτεί την επίλυση ενός πραγματικού επιχειρηματικού προβλήματος μιας πραγματικής επιχείρησης. Η μελέτη περίπτωσης παρέχεται από μεγάλη πολυεθνική εταιρία, στελέχη της οποίας παρακολουθούν και συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Οι ομάδες των φοιτητών παρουσιάζουν την επιχειρηματική τους αναφορά σε μια ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα στέλεχος της πολυεθνικής εταιρίας.

48ωρο Hackathon Στρατηγικής Διοίκησης (48-hour Hackathon of Strategic Management)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 1

Ο στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν στις έννοιες της στρατηγικής διοίκησης, μέσα από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας πραγματική επιχείρησης. Οι φοιτητές θα εργαστούν σε ομάδες των 3ων ατόμων (τις οποίες θα διαμορφώσουν οι ίδιοι, με πιθανή και τη βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών). Θα επιλέξουν μια επιχείρηση (και εδώ είναι πιθανή η βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών) και θα έχουν στη διάθεση τους ικανό χρονικό διάστημα για να δημιουργήσουν ένα βίντεο (τελικό παραδοτέο), στο οποίο θα προχωρούν στην ανάλυση της αλυσίδας αξίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. Οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν ικανότητες διοικητικής σκέψης, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να προσθέσουν αξία στους επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίσουν με σαφήνεια τα όρια ενός προβλήματος προς επίλυση και να αναγνωρίσουν με πληρότητα τις βασικές αλλά και δευτερεύουσες πτυχές του, εστιάζοντας στα ουσιαστικότερα σημεία για την επίλυσή του.
2. Να αναπτύξουν κατάλληλη μεθοδολογία προσέγγισης και διερεύνησης ενός οργανωσιακού προβλήματος και να προχωρήσουν σε επίλυση του με έμφαση κυρίως στα ζητούμενα του «πελάτη-εταιρείας» σε προσομοίωση πραγματικών συνθηκών εργασίας και υπό πίεση χρόνου.
3. Να συντάξουν μια πλήρης επιστημονική ή/και επαγγελματική παρουσίαση / επιχειρηματική αναφορά.
4. Να επικοινωνήσουν με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα τις προτάσεις τους, καθώς και τα δεδομένα και το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται, πραγματοποιώντας επιτυχώς μία ολοκληρωμένη παρουσίαση μέσω Τ.Π.Ε.