Yποχρεωτικά μαθήματα κορμού

Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership – Business Ethics)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός. Πρώτον να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο και να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας. Δεύτερον να διερευνήσει την σπουδαιότητα των αρχών της επιχειρησιακής ηθικής στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στο πρώτο μέρος τους μαθήματος εξετάζεται η έννοια της ηγεσίας και περιγράφεται η σχέση της με τη διοίκηση, αναλύονται διαφορετικές θεωρίες και πρότυπα ηγεσίας, συζητιούνται θέματα όπως η εξουσία και ο έλεγχος, η επιρροή και οι διαπραγματεύσεις και η διαχείριση ομάδων εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η έννοια και το περιεχόμενο της επιχειρησιακής ηθικής, βασικές αρχές, βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία λήψης αποφάσεων.

Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (Business Economics – Entrepreneurship)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα διερευνά τις πολύπλοκες διαδικασίες της ίδρυσης ή επέκτασης μικρών επιχειρήσεων στα πλαίσια μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Παρέχει στους φοιτητές μια ουσιαστική εικόνα των ρίσκων και εμποδίων που αντιμετωπίζει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας και των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός λειτουργικά βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. Με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου οι φοιτητές θα διερευνήσουν ένα σύνολο από μέσα δημιουργίας, οργάνωσης και χρηματοδότησης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα εκτιμήσουν τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και θα κατανοήσουν τους παράγοντες που συνάδουν με την επιτυχία του Επιχειρείν.

Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Financial Accounting for Managers)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική για φοιτητές με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στο αντικείμενο στο περιεχόμενο μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Το μάθημα δίνει έμφαση κυρίως σε πρακτικά θέματα (π.χ. προετοιμασία ισολογισμών, ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών) καθώς κα στις βασικότερες θεωρίες και τις εφαρμογές τους (π.χ. αναγνώριση και μέτρηση ενεργητικού και παθητικού). Το μάθημα επικεντρώνεται στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και στην ικανότητα χρήσης αυτών των πληροφοριών από τον φοιτητή παρά στην ανάπτυξη τους.

Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια αναλυτική αντίληψη σχετικά με το ρόλο του Μάρκετινγκ στην στρατηγική και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Να αποκτήσουν μια εμπειρία στο πως οι βασικές έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ προσαρμόζονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης ώστε να αναπτυχθεί ο δεσμός μεταξύ πελατών και επιχείρησης και πως η γνώση των απαραίτητων εργαλείων, λειτουργιών και πλαισίων διαμόρφωσης στρατηγικής ανάπτυξης του μίγματος μάρκετινγκ εφαρμόζεται με στόχο την κατάκτηση της αγοράς.

Το Μάρκετινγκ είναι η βασική λειτουργία στα πλαίσια μιας επιχείρησης καθώς παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Η στρατηγική διαχείριση των εργαλείων και στρατηγικών αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το μάθημα προσφέρει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για το σχεδιασμό, εφαρμογή υλοποίηση και έλεγχο των στρατηγικών κατάκτησης της αγοράς.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 4 βασικές ενότητες: 1) Περιβάλλον και λειτουργίες του Μάρκετινγκ, 2) Δημιουργία και διαχείριση Μίγματος Μάρκετινγκ, 3) Σχεδιασμός στρατηγικής Μάρκετινγκ και 4) Νέες Τάσεις και προκλήσεις στο Μάρκετινγκ και στις επιχειρήσεις. Το μάθημα θα οργανωθεί με βάση την φιλοσοφία του Μάρκετινγκ με εφαρμογή στις επιχειρήσεις και με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές.

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making)

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή, στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές (στελέχη επιχειρήσεων), των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή των κατάλληλων ποσοτικών μεθόδων στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των επιχειρήσεων και κάθε στέλεχος που θέλει να πετύχει, ένα από τα ταλέντα που πρέπει να αναπτύξει είναι η λήψη αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων είναι μια ανθρώπινη διαδικασία και στο βαθμό που γίνεται υπό συνθήκες αβεβαιότητας, οι αποφάσεις απαιτούν την ανθρώπινη κρίση. Μερικές φορές, αυτή η κρίση μπορεί να βασιστεί στη μάθηση από την εμπειρία του παρελθόντος. Για τις περισσότερες απλές αποφάσεις, αυτό είναι επαρκές. Ωστόσο, με την αυξανόμενη αβεβαιότητα ή/και έναν αυξανόμενο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών, οι αποφάσεις γίνονται πιο περίπλοκες και οι διαισθητικές κρίσεις γίνονται λιγότερο αξιόπιστες. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται αξιόπιστες μέθοδοι και εργαλεία που θα βοηθήσουν στη λήψη των πιο σοφών αποφάσεων μεταξύ εναλλακτικών τρόπων δράσης.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν, η έννοια της απόφασης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις και οι ποσοτικές τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, η ανάπτυξη και η επίλυση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διατυπώνουν σχετικά επιχειρησιακά προβλήματα με έναν λογικό τρόπο και να γνωρίζουν πότε και πώς να εφαρμόζουν κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.


Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)
Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το μάθημα εστιάζει στη θεωρία και, κυρίως, στην πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας της στρατηγικής διοίκησης των οργανισμών. Αναπτύσσει μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού αλλά και εσωτερικού τους περιβάλλοντος. Διερευνά στρατηγικά προβλήματα και προσεγγίσεις και εξετάζει πώς ένας οργανισμός μπορεί να αναπτύξει τους κατάλληλους στρατηγικούς πόρους για να τοποθετηθεί καλύτερα στο εξωτερικό περιβάλλον (αγορά ή κλάδο) όπου δραστηριοποιείται, ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, αποκτώντας μακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές λειτουργίες και προϊόντα του χρηματοδοτικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος, του κόστους κεφαλαίου και στους προσδιοριστικούς παράγοντες των επιτοκίων. Συγχρόνως γίνεται αναλυτική εφαρμογή των εννοιών αυτών στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και στην τιμολόγηση χρεογράφων, ομολογιών και μετοχών. Εξετάζονται θέματα που αφορούν το κόστος κεφαλαίου, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τη μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στις νέες εξελίξεις της χρηματοοικονομικής έρευνας και η εφαρμογή τους σε πρακτικές περιπτώσεις. Τέλος, γίνεται αναφορά και σε ειδικά θέματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπως οι εκδόσεις νέων μετοχών, η πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών, η διοίκηση κεφαλαίου κίνησης, η διοίκηση διαθεσίμων και χρεογράφων καθώς και η διοίκηση απαιτήσεων και αποθεμάτων.

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management – Organizational Behavior)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η πρακτική κατανόηση των σημαντικότερων λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ).

Το μάθημα καλύπτει τις σύγχρονες εξελίξεις, τάσεις και πρακτικές της ΔΑΠ, δίνοντας στους φοιτητές την ικανότητα να αξιολογήσουν την επιρροή ενός συνόλου στρατηγικών της ΔΑΠ στην επιτυχία των οργανωσιακών στόχων της επιχείρησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια συνολική κατανόηση των σπουδαιότερων μοντέλων διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα και θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα τους και να τα εφαρμόσουν στη πράξη. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην έννοια της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΣΔΑΠ) που συνδέει τη ΔΑΠ με τις στρατηγικές επιλογές του οργανισμού και αναλύει το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής ευθυγράμμισης της ΔΑΠ με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Επιλογής | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαδικασιών επιχειρησιακού προγραμματισμού οι οποίες υποστηρίζονται από αντίστοιχες πληροφοριακές πολιτικές, για την αντιμετώπιση της αυξημένης αβεβαιότητας του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και ικανότητες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα Σύγχρονα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Επιχειρήσεων, τόσο για τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Επιχείρηση όσο και για την Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων.

Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 6

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις έννοιες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές στον τομέα της Διαχείρισης Λειτουργιών.

Το μάθημα παρέχει βασικές θεωρητικές αρχές αλλά και κανόνες της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής, για την υποστήριξη της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, ώστε να είναι αποτελεσματική στους στόχους και τις επιδιώξεις της. Αναλύονται μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα για θέματα που καθορίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης λειτουργιών όπως συστήματα προβλέψεων, έλεγχος αποθεμάτων, διαχείριση δυναμικότητας, θέματα χρονοπρογραμματισμού και επιλογή τοποθεσίας.


Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

Διαχείριση Αλλαγών (Change Management)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα αναλυτικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι φοιτητές θα μπορούν να υλοποιούν προγράμματα αναδιάρθρωσης και δραστικής οργανωσιακής αλλαγής.

Το μάθημα αναλύει τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να ανασχεδιάσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της. Εισάγει του φοιτητές στους διαφορετικούς τύπους αλλαγής στον επιχειρηματικό κόσμο, συζητώντας τις σημαντικότερες προσεγγίσεις και στρατηγικές στη διαχείριση αλλαγών όπως επίσης και τις διαδικασίες για την επιτυχημένη εφαρμογή και καθιέρωση τους στους οργανισμούς. Επιπλέον δίνεται έμφαση στα προβλήματα και διλήμματα που αντιμετωπίζει κάποιο στέλεχος που διαχειρίζεται την αλλαγή μέσα στην επιχείρηση.

Διαχείριση Έργων (Project Management)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσιμων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προοπτικών, στα πλαίσια της μετεξέλιξης της διοίκησης και διαχείρισης έργων σε ένα διακριτό επάγγελμα.

Η ύλη του μαθήματος εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του έργου και της διαχείρισης των έργων, ενώ αναπτύσσονται οι πέντε βασικές ομάδες διαδικασιών, σύμφωνα με τον πλέον διαδεδομένο οδηγό PMBOK (Project Management Body Of Knowledge, 5th Edition). Οι ομάδες διαδικασιών που αναπτύσσονται αφορούν την Έναρξη (Initiating), τον Σχεδιασμό (Planning), την Εκτέλεση (Executing), την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο (Monitoring and Controlling) και τέλος το Κλείσιμο (Closing) του έργου. Παράλληλα, γίνεται εκτενής περιγραφή των Εισερχόμενων (Inputs), των Εργαλείων και των Τεχνικών (Tools and Techniques) και των Παραδοτέων (Outputs) κάθε διαδικασίας.

Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης (Innovation Management in a Globalized Environment)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της καινοτομίας και της δημιουργικότητας ως παράγοντες βιώσιμής επιτυχίας για τις επιχειρήσεις, στο περιεχόμενο μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Η εφαρμογή μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής ειδικά σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον εξαρτάται από την ικανότητα των οργανισμών να αναπτύξουν μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν πως το μεταβαλλόμενο περιβάλλον επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων και πως οι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό, να μάθουν και να καινοτομήσουν για να αποκτήσουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Με το μάθημα αυτό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν μια καλύτερη κατανόηση του κύριου στόχο κάθε επιχείρησης: Ο καταναλωτής και η αγοραστική συμπεριφορά του. Θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές στη διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και στις συνήθειες αγοράς ενός καταναλωτή. Επίσης, οι φοιτητές θα κατανοήσουν πως η ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι σημαντική στη σχεδίαση της στρατηγικής μάρκετινγκ και της επικοινωνιακής πολιτικής της επιχείρησης.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 4 βασικές ενότητες: 1) Αγοραστική διαδικασία, υποδείγματα, ανάμιξη, 2) Λήψη αποφάσεων καταναλωτή, υποδείγματα συμπεριφοράς καταναλωτή, αντίληψη, ανάμιξη, μάθηση, στάση, 3) Δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, τμηματοποίηση αγοράς και στόχευση, επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς: Κουλτούρα, κοινωνική τάξη, ομάδα, ομάδες αναφοράς, οικογένεια, νοικοκυριό, καθοδηγητές γνώμης και 4) Προσδοκίες, αξιολόγηση, ικανοποίηση και προσήλωση του καταναλωτή σε προϊόν ή υπηρεσία και έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Research)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Με το μάθημα αυτό ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα μάθει να μεταφράζει ένα πρόβλημα μάρκετινγκ σε μια εφικτή ερευνητική ερώτηση και να εκτιμήσει την έρευνα μάρκετινγκ ως διαδικασία που περιλαμβάνει μια ακολουθία δραστηριοτήτων, κάθε μια συμβατή με τις προηγούμενες δραστηριότητες. Επίσης, να έχει μια αντίληψη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των εναλλακτικών ερευνητικών σχεδίων, να γνωρίζει τις πηγές πληροφοριών μάρκετινγκ και τα διάφορα μέσα απόκτησης αυτών των πληροφοριών. Έτσι, με το πέρας των μαθημάτων θα πρέπει ο μεταπτυχιακός φοιτητής να έχει την ικανότητα που απαιτείται έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην ερευνητική διαδικασία μάρκετινγκ και να είναι σε θέση να ολοκληρώσει 3 τύπους ερευνών: Συγκέντρωση δευτεροβάθμιων στοιχείων, ποιοτική και ποσοτική έρευνα και να λάβει αποφάσεις μάρκετινγκ βάσει των συλλεχθέντων και αναλυθέντων στοιχείων.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 5 βασικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στην έρευνα μάρκετινγκ, 2) Σχεδίαση ερωτηματολογίων, 3) Ερευνητικός σχεδιασμός, 4) Δειγματοληψία, ερευνητική ηθική, και σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων και 5) Απλή ανάλυση στοιχείων.

Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με Χρήση Η/Υ (Financial Modeling with the Use of Computers)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει του φοιτητές στη πρακτική εφαρμογή χρηματοοικονομικών μοντέλων με τη βοήθεια της χρήσης του MSExcel.

Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές θα απαιτηθεί να αναπτύξουν ένα συμπαγές και αξιόπιστο μοντέλο για συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Θα διδαχτούν ότι δεν υπάρχει μια συμφωνημένη «άριστη» πρακτική στην χρηματοοικονομική μοντελοποίηση αλλά ένας αριθμός διαφορετικών τεχνικών και μεθοδολογιών που θα πρέπει να επιλέξουν όταν λύνουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

Διοικητική Λογιστική (Management Accounting)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές σχετικά με τις σημαντικότερες έννοιες της Διοικητικής Λογιστικής. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή τεχνικών αλλά και στην αξιολόγηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας.

Το μάθημα περιλαμβάνει: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων με αριθμοδείκτες, ανάλυση χρηματοροών, ανάλυση και λήψη αποφάσεων με βάση τη σχέση κόστους-όγκου πωλήσεων-κερδών (ανάλυση νεκρού σημείου), κοστολόγηση κατ’ έργο, κοστολόγηση κατά φάση, κοστολόγηση με βάση το μεταβλητό κόστος, κοστολόγηση με βάση τις ενέργειες (ABCcosting), προϋπολογιστικός έλεγχος, πρότυπο κόστος-αποκλίσεις, κέντρα κόστους και έλεγχος απόδοσης τμημάτων της επιχείρησης και παρουσίαση οικονομικών εκθέσεων, μέτρηση συνολικής επίδοσης επιχειρήσεων – πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας.

Δημόσιο Μάνατζμεντ (Public Sector Management)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τους τρόπους και τις δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα μέσα από την εφαρμογή του επιστημονικού μάνατζμεντ. Με βάση το επιχειρησιακό μάνατζμεντ, αναλύονται εκείνα τα εργαλεία διοίκησης τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ενδεδειγμένες λύσεις για τους δημόσιους οργανισμούς.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες (Έννοια της δημόσιας διοίκησης, Κανονιστικό – Θεσμικό πλαίσιο, Διεθνές Περιβάλλον, Στόχοι δημόσιων οργανισμών), ιστορική εξέλιξη του μάνατζμεντ στο δημόσιο τομέα (Γραφειοκρατία, Δημόσιο Μάνατζμεντ, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Δημόσια Διακυβέρνηση), εκτενής ανάλυση των λειτουργιών του μάνατζμεντ για το ειδικό πλαίσιο του δημόσιου τομέα (πρόληψη στη διοίκηση, άξονες προγραμματισμού στη δημόσια διοίκηση, παράγοντες οργανωτικών δομών, οργανωτικός προγραμματισμός και καταμερισμός εργασίας, αποστολή δημοσίων υπαλλήλων, προγραμματισμός αναγκών, αξιολόγηση, διοικητικός/εσωτερικός έλεγχος), διοίκηση διαδικασιών (αποτύπωση – τεκμηρίωση διαδικασιών, πρακτικές απλούστευσης, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση), καθώς και αναφορές σε μοντέλα διοίκησης, σε σύγχρονα διοικητικά εργαλεία, και σε διοικητικές μεταρρυθμίσεις.

E-Business – Ψηφιακό Μάρκετινγκ (E-Business – Digital Marketing)

Εξάμηνο: Γ’ | Tύπος μαθήματος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Η εκθετική ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technologies – ICT) είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας η οποία αποτελεί στις μέρες μας σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του οικονομικού, επιχειρηματικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Σκοπός του μαθήματος είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια των φοιτητών να κατανοήσουν πολύπλοκα προβλήματα, διαδικασίες και εφαρμογές που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία και οικονομία, μέρος των οποίων είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Το μάθημα διερευνά το τεχνολογικό περιβάλλον, τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και καταναλωτών, και συνεχίζει με την έρευνα αγοράς και διαχείριση της πληροφορίας. Ακολουθεί η αναφορά στα επιχειρηματικά σχέδια και τα επιχειρηματικά μοντέλα, με έμφαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις πηγές εσόδων και τιμολόγησης αλλά και στα δίκτυα διανομής και κατηγορίες μεσαζόντων. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικοινωνία, την προβολή αλλά και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας.

Έννοιες και εφαρμογές όπως, Digital Marketing, RFID, QR codes, Search Engine Machines, Search Engine Optimization, Social Media Marketing, PPC, PPV, Affiliate Marketing, e-mail Marketing, Web Analytics, Business Models, Business Models Canvas, CRM, e-shopping, μεταξύ των άλλων, γίνονται “κτήμα” των φοιτητών και χρησιμοποιούνται ως βάση για τις δικές τους εφαρμογές.