Ποιο είναι το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος;

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.


Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται, κυρίως, σε εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών,καθώς και σε νέους ή εν δυνάμει επιχειρηματίες, που σκοπεύουν να διευρύνουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές.


Ποιοι είναι οι σκοποί του Προγράμματος MBA;

 • Η εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών που ήδη απασχολούν οι ΜΜΕ και οι οργανισμοί του δημοσίου με απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.
 • Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων, και η ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων και μελλοντικών διοικητικών στελεχών που να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της επιστήμης της διοίκησης επιχειρήσεων σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
 • Η προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία (entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια και ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Θράκης.


Γιατί να το επιλέξω;

 • Γιατί θα σπουδάσετε σε ένα από τα καλύτερα ΑEI στην οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), η οποία αναγνωρίζοντας την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της ερευνητικής δραστηριότητας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ (σήμερα ΔΙ.ΠΑ.Ε.) τα αξιολόγησε ως ΑΡΙΣΤΑ (WORTH OF MERIT).
 • Γιατί στο MBA αναπτύσσουμε την επόμενη γενιά επιχειρηματιών και στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

 • Γιατί εδώ διδάσκει έμπειρο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

 • Γιατί θα έχετε τη δυνατότητα να συναντήσετε και να συνεργαστείτε με εξαίρετους φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από διαφορετική ακαδημαϊκή κατάρτιση, δίνοντας τη δυνατότητα για σημαντική αλληλεπίδραση.
 • Γιατί το ΜΒΑ είναι σε συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με το διεθνές και το ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

 • Γιατί το ΜΒΑ προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα εφάμιλλο με αντίστοιχα διεθνώς αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά του εξωτερικού.

 • Γιατί τα μαθήματα πλαισιώνουν επισκέπτες – ανώτατα στελέχη μεγάλων πετυχημένων επιχειρήσεων και οργανισμών που δίνουν τις δικές τους ερμηνείες για την μακροπρόθεσμη επιτυχία των οργανισμών τους.

 • Γιατί θα έχετε τη δυνατότητα να μοιρασθείτε την κουλτούρα συνεργασίας και ομαδικής επίτευξης των στόχων, που έχει αναπτύξει το πρόγραμμα και βοηθά τους φοιτητές να νιώθουν μέρος της ομάδας του ΜΒΑ μαζί με το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

 • Γιατί σε συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών σε εξειδικευμένα προβλήματα.

 • Γιατί στους αποφοίτους του Προγράμματος παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες καριέρας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς ο τίτλος του ΜΒΑ θεωρείται διεθνώς ένας από τους βασικότερους επαγγελματικούς (professional) μεταπτυχιακούς τίτλους στην οργάνωση και διοίκηση,και απαραίτητος για κάθε στέλεχος και επιχειρηματία, ασχέτως γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου του, ειδικότητας, επαγγέλματος, τομέα και κλάδου απασχόλησης.


Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 3 εξάμηνα σπουδών για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και 6 εξάμηνα για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.


Ποια είναι τα βασικά κριτήρια εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προτεραιότητα εισαγωγής στο πρόγραμμα έχουν οι υποψήφιοι με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών).

Η εισαγωγή του υποψηφίου στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών που υποβάλλει, καθώς επίσης και την αξιολόγησή του μέσα από μία διαδικασία συνέντευξης.

Τα προαπαιτούμενα κριτήρια εισαγωγής του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι:

 • Κατοχή ικανοποιητικού βαθμού σε πτυχίο ΑΕΙ.
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία.
 • Ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας που θα του επιτρέψει να μελετήσει τη διεθνή βιβλιογραφία (τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου Β2 – FirstCertificate).
 • Θέληση και δέσμευση του υποψηφίου να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα με επιτυχία.


Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.


Ποιο είναι το διδακτικό προσωπικό;

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική, επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξή του σε ακαδημαϊκά θέματα. Στο πλαίσιο των μαθημάτων πραγματοποιούνται διαλέξεις από επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών από όλη την Ελλάδα.