Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προτεραιότητα εισαγωγής στο πρόγραμμα έχουν οι υποψήφιοι με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών).

Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΒΑ, αναρτώντας συγχρόνως και τα παρακάτω δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Φωτογραφία ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 5. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021. Κατεβάστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (doc).
 7. Τίτλοι πιστοποίησης αγγλικών.
 8. Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
 9. Δύο συστατικές επιστολές.
 10. Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.).
 11. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο (προσκομίζεται στη συνέντευξη).

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) ή από επιτροπή μελών Ε.Π. του ΜΠΣΕΧ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση Τμήματος.

Η διαδικασία επιλογής χωρίζεται σε δύο (2) φάσεις:

1η φάση

Προκριματική επιλογή

Κατάθεση και έλεγχος όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, και συμπλήρωση του πίνακα μοριοδότησης για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να θέσει ως κατώφλι προεπιλογής μία ελάχιστη βαθμολογία πτυχίου.

2η φάση

Κριτήρια μοριοδότησης

Κατάταξη των υποψηφίων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα με τα αντίστοιχα κριτήρια.

α/α Κριτήριο Μέγιστος αριθμός μορίων
1 Επίδοση (βαθμός πτυχίου) σε προπτυχιακές σπουδές 35
2 Επαγγελματική προϋπηρεσία 30
3 Κατοχή τίτλου γνώσης Αγγλικής γλώσσας 20
4 Συνέντευξη 15
Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 100

Συνέντευξη

Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η προσωπική συνέντευξη κατά την οποία αξιολογείται ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, την ευρύτητα γνώσεων, τη διάθεση για ατομική και συλλογική εργασία. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

Με βάση τη συνολική βαθμολογία, καταρτίζεται ο πίνακας επιτυχόντων για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος, και ο πίνακας επιλαχόντων σε περίπτωση που υπάρχουν ορισμένοι επιτυχόντες που δεν θα προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της εγγραφής, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού και οι επιλεγέντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Επεξήγηση μοριοδότησης

 1. Ο βαθμός πτυχίου χωρίζεται σε 500 εκατοστά, από 5,01 έως και 10,00. Κάθε εκατοστό αντιστοιχεί σε 0,07 μόρια (35/500) με μέγιστο τα 35 μόρια. Κατόπιν, ο βαθμός πτυχίου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζεται με 0,07.
 2. Η επαγγελματική προϋπηρεσία μοριοδοτείται με 3 μόρια/έτος προϋπηρεσίας, με μέγιστο τα 30 μόρια για 10 και άνω έτη προϋπηρεσίας.
 3. Η κατοχή τίτλου Αγγλικής γλώσσας μοριοδοτείται με 20 μόρια για άριστη γνώση (Γ2/C2), 15 μόρια για πολύ καλή γνώση (Γ1/C1), και 10 μόρια για καλή γνώση (Β2).
 4. Η συνέντευξη μοριοδοτείται με μέγιστο 15 μόρια.

Σημείωση:

Ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας θεωρείται ένας ή περισσότεροι από τους τίτλους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ του ΑΣΕΠ.