Σκοποί του Προγράμματος

 • Η εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών που ήδη απασχολούν οι ΜΜΕ και οι οργανισμοί του δημοσίου με απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.
 • Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων, και η ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων και μελλοντικών διοικητικών στελεχών που να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της επιστήμης της διοίκησης επιχειρήσεων σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
 • Η προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία (entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια και ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Θράκης.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος

  • Η παροχή σε εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μέσα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη αναλυτικής, δημιουργικής και συνθετικής αντίληψης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αναλύσουν, να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τη γνώση και την κατανόηση σύγχρονων θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων για τη βελτίωση της οργανωσιακής πρακτικής.
  • Η προετοιμασία στελεχών που θα διακατέχονται από αρχές και δεξιότητες συνεχούς μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να εργαστούν με αυτονομία και δημιουργικότητα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνίας.
  • Η παρότρυνση των φοιτητών προς την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων μέσω της αυτοδιαχείρισης, της διαχείρισης ομάδων εργασίας και της κατανόησης της έννοιας της διοίκησης.
  • Η κατανόηση σε βάθος της γνώσης της διαχείρισης των οργανισμών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος που λειτουργούν μέσα από ένα σύνολο πρακτικών εφαρμογών.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να σκέφτονται και να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία και ως εκ τούτου να μπορούν να ενσωματώσουν νέα γνώση με υπάρχουσες εμπειρίες που να εφαρμόζονται σε νέες καταστάσεις.
  • Η πρόκληση των φοιτητών να αξιολογήσουν τις προκαταλήψεις τους και να απαλλαγούν από υποκειμενικούς περιορισμούς ώστε να μπορούν να χειριστούν πολύπλοκες καταστάσεις με συστηματικό τρόπο.
  • Η ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με συναδέλφους σε τυπικές ή άτυπες ομάδες.