Οι φοιτητές στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

Τα θέματα διπλωματικών εργασιών θα έχουν ως στόχο την επίλυση αληθινών προβλημάτων σε συγκεκριμένους οργανισμούς της επιλογής τους. Στα πλαίσια αυτά, οι φοιτητές επιδιώκουν τη συνεργασία με μια επιχείρηση με στόχο την ανάθεση επίλυσης συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών (π.χ. δημιουργία στρατηγικού προγράμματος (business plan), ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για κάποια επένδυση, δημιουργία online προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού, ψηφιακή καμπάνια μάρκετινγκ κ.λπ.).

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να ασχοληθούν στην πράξη με ένα θέμα της δικής τους επιλογής και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην ανάλυση και αξιολόγηση σύγχρονων θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων για τη βελτίωση της οργανωσιακής πρακτικής. Η ανάπτυξη της δυνατότητάς τους να επικοινωνήσουν σε γραπτή μορφή, να διαχειριστούν αποτελεσματικά το χρόνο τους και να εργαστούν με επαγγελματισμό αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας.