Οι φοιτητές στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν διπλωματική εργασία (μεταξύ 15.000 και 20.000 λέξεων), η οποία αντιστοιχεί σε είκοσι επτά (27) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα θέματα διπλωματικών εργασιών θα έχουν ως στόχο την επίλυση αληθινών προβλημάτων σε συγκεκριμένους οργανισμούς της επιλογής τους. Στα πλαίσια αυτά, οι φοιτητές επιδιώκουν τη συνεργασία με μια επιχείρηση με στόχο την ανάθεση επίλυσης συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών (π.χ. δημιουργία στρατηγικού προγράμματος, business plan, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για κάποια συγκεκριμένη επένδυση, δημιουργία online προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού, ψηφιακή καμπάνια μάρκετινγκ κ.λπ.).

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να ασχοληθούν στην πράξη με ένα θέμα της δικής τους επιλογής και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην ανάλυση και αξιολόγηση σύγχρονων θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων για τη βελτίωση της οργανωσιακής πρακτικής. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων της επικοινωνίας σε γραπτή μορφή, της αποτελεσματικής διαχείρισης του διαθέσιμου χρόνου, και της αντιμετώπισης όλων των θεμάτων που θα προκύπτουν στην καθημερινότητα τους με επαγγελματισμό, αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας.