Συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Girona

Από τις 10 Απριλίου 2013, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας (Agreement of Co-operation) με την Σχολή Τουρισμού του Πανεπιστημίου της Girona, Ισπανία (Facultat de Turisme, Universitat de Girona, Espania) σχετικά με την δυνατότητα:

(α) Επίβλεψης των υποψηφίων διδακτόρων του από μέλη ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου της Girona,
(β) Πραγματοποίησης της διδακτορικής διατριβής, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στην Ελλάδα, στο ΤΕΙ ΑΜΘ και
(γ) Συγγραφής της διδακτορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα.

Το διδακτορικό δίπλωμα θα απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Girona, το οποίο αναγνωρίζεται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).